Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis

Mes,
UAB,BUTERO PREKYBA (įmonės kodas:125919724; buveinės adresas: Aušros gatvė 13 Utena, kuriai priklauso internetinė svetainė (parduotuvė) www.rankdarbiukisene.lt", toliau sutarties tekste - Pardavėjas, ir fizinis ar juridinis asmuo, kuris internetinėje svetainėje (parduotuvėje) "www.rankdarbiukisene.lt" perka prekes ir vienareikšmiškai ir neatšaukiamai sutinka su šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, toliau sutarties tekste – Pirkėjas, sudarėme šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarėme:

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos ir šalių patvirtinimai
1.1. Šia Sutartimi yra įtvirtinamas prekių pirkimas-pardavimas, kuris yra atliekamas internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.rankdarbiukisene.lt“.
1.2. Pirkimo-pardavimo procesą, pirkėjo bei pardavėjo teises ir pareigas nustato atitinkamoje (-se) internetinės svetainės (parduotuvės) „www.rankdarbiukisene.lt“ skiltyje (-se) pateiktos Naudojimosi svetaine taisyklės, Privatumo apsaugos taisyklės ir kitos taisyklės, nusakančios, kaip išsirinkti prekes, kaip pamatyti jų aprašymus, kainą, kaip atlikti pirkimą ir pan. (toliau visos minėtos taisyklės vadinamos Taisyklėmis).
1.3. Pasirašydamas šią Sutartį (t.y. pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Sutinku su šios sutarties nuostatomis“ ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ) Pirkėjas patvirtina, kad jis perskaitė Taisykles, suprato jų nuostatas bei sutiko su Taisyklėmis. Pirkėjas patvirtina ir sutinka, kad jis žino, jog tuo atveju, jeigu jis neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių nuostatų ir (ar)  nesutiko su jomis – jis neturi teisės įsigyti jokių prekių internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.rankdarbiukisene.lt“ ir tokiu atveju neturi pažymėti varnelės langelyje su žodžiais „Sutinku
su šios sutarties nuostatomis“.
1.4. Pirkėjas patvirtina suprantąs, kad pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Sutinku su šios sutarties nuostatomis“ ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, patvirtina (pasirašo) teisines pasekmes sukeliančią civilinę sutartį.
1.5 Ši Sutartis yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir  grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje svetainėje
(parduotuvėje) „www.rankdarbiukisene.lt“ susijusios nuostatos.

2 straipsnis. Sutarties objektas
2.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti "Užsakyme" (t.y. elektroniniame prekių sąraše, į kurį Pirkėjas įtraukė prekes, kurias nori įsigyti iš Pardavėjo) (toliau – „Užsakymas“) nurodytas prekes (toliau – „Prekės“) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą.
2.2. Pirkėjas Prekes užsisako vadovaudamasis internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.rankdarbiukisene.lt“ pateiktais nurodymais. Juos galima rasti čia. Minėti nurodymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
2.3. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui, ar jo įgaliotam atstovui, momento.

3. straipsnis. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.rankdarbiukisene.lt“ Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę individualiai aptarti šios sutarties vieną ar kelias sąlygas, informuojant Pardavėją raštu prieš sudarant šią Pirkimo-Pardavimo sutartį. Pirkėjo iniciatyva pakeista ir Pardavėjo patvirtinta Pirkimo-Pardavimo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir pasirašoma raštu. Tokia pasirašyta sutartis turi pirmenybę prieš šią elektroninę Pirkimo-Pardavimo sutartį.
3.3. Vartotojas turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos. Jeigu Vartotojas viena sutartimi įsigijo keletą Prekių, jis turi teisę atsisakyti Sutarties pilnai (t.y. visų viena Sutartimi nusipirktų Prekių) arba dalinai (t.y. tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų Prekių. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
3.4. Sutarties 3.3. punkte įtvirtinta teise Vartotojas neturi teisės pasinaudoti, jeigu Sutartis (ar jos dalis) sudaryta dėl:
3.4.1. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei Vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas;
3.4.2. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;
3.4.3. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.
3.4.4. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.5. Sutarties 3.3. punkte įtvirtinta teise Vartotojas gali pasinaudoti tik, jeigu Prekė nebuvo naudojama, sugadinta arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, t.y. Prekei ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę. Pardavėjas esminiais laiko tokius prekės išvaizdos pakeitimus, kurie gali buti traktuojami kaip prekės naudojimo požymiai, nes tokia prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą nepažeidžiant naujo prekės pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigyjimą.
3.6 Sutarties 3.3. punkto nuostatos netaikomos, kai Pardavimas vyksta naudojant ne tik ryšio priemones, tai yra Prekes Vartotojas užsako arba pasiima Pardavėjo prekybos salone (prekybai skirtoje vietoje), kur jam suteikiama galimybė perkamą Prekę apžiūrėti ir gauti apie ją informaciją prieš įsigyjant.

4 straipsnis. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas internetinės svetainės (parduotuvės) „www.rankdarbiukisene.lt“ Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo internetinės svetainės (parduotuvės) "www.rankdarbiukisene.lt" duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo  duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti
4.4. Prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakius priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 15% Prekių vertės baudą.
4.5. Pirkėjas, naudodamasis internetinės svetainės (parduotuvės) „www.rankdarbiukisene.lt“ paslaugomis, įsipareigoja laikytis jos Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.rankdarbiukisene.lt“ bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5 straipsnis. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės (parduotuvės) „www.rankdarbiukisene.lt“ darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine svetaine (parduotuve) arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti „www.rankdarbiukisene.lt“ internetinės svetainės (parduotuvės) veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą, jei dėl techninės ar trečių šalių kaltės internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.rankdarbiukisene.lt“ buvo klaidingai nurodytos užsakytų Prekių kainos, užsakytų Prekių kainų pokytis per laiką nuo Užsakymo patvirtinimo iki apmokėjimo patvirtinimo didesnis nei 3% arba jei užsakytų Prekių pristatymas yra neįmanomas.

6 straipsnis. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1.Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse ir internetinėje svetainėje (parduotuvėje) „www.rankdarbiukisene.lt“ nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės svetainės (parduotuvės) „www.rankdarbiukisene.lt“ teikiamomis paslaugomis.
6.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės svetainės (parduotuvės) registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Pristatymo taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius
priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7 straipsnis. Sutarties kaina ir jos apmokėjimas
7.1. Šios Sutarties kaina yra lygi visų Užsakyme esančių Prekių kainų ir atvežimo kainos sumai (toliau – Sutarties kaina). Atvežimo kainos pateiktos čia. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra
įskaičiuotas į Sutarties kainą.
7.2. Sutarties kainos apmokėjimo sąlygas, tvarką ir būdus rasite čia. Minėtos sąlygos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui tinkamai sumokėti Sutarties kainą Pirkėjo pasirinktu būdu prieš Pardavėjui pradedant vykdyti Prekių pristatymo procedūrą.

8 straipsnis. Prekių pristatymas ir atsiėmimas.
8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
8.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas
8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui Prekes laikydamasis elektroniniame prekių kataloge nurodytų pristatymo terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, deformuota, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui (siuntų tarnybos kurjeriui), surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta tvarkinga ir Pirkėjas pretenzijų neturi, o Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
8.6. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakytas Prekes, informuoja apie tai Pirkėją telefonu arba el. paštu. Pirkėjas, iš galimų prekės pristatymo būdų pasirinkęs Prekių pasiėmimą Pardavėjo prekybos salone, po pranešimo apie tai, kad Prekė pristatyta, įsipareigoja pastarąją atsiimti per 10 (dešimt) darbo dienų.
8.7. Prekių pristatymo įkainius, terminus ir kitas sąlygas galite rasti čia. Minėtos sąlygos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
8.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.3. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

9 straipsnis. Prekėms taikoma garantija
9.1. Kiekvienos internetinėje svetainėje (parduotuvėje) "www.rankdarbiukisene.lt" parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės pavadinime ir  (arba) aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės pavadinime.
9.2. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, tai yra turi tas savybes, kurių pirkėjas gali
protingai tikėtis, t.y. kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Pirkėjas privalo patikrinti perduotus daiktus ir apie pastebėtus Prekės trūkumus arba
neatitikimus kokybės reikalavimams pranešti Pardavėjui per Pardavėjo suteiktą daiktų kokybės garantijos terminą nuo daiktų perdavimo datos, t.y. nuosavybės teisės perėjimo Pirkėjui momento.
Jeigu neįrodoma kitaip, neakivaizdūs prekės trūkumai, išaiškėję per 6 mėnesius nuo prekės perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo Pirkėjui metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama
su prekės ar jos trūkumo pobūdžiu.
9.3. Visoms internetinėje svetainėje (parduotuvėje) "www.rankdarbiukisene.lt" parduodamoms prekėms nustatomas 14 d. daiktų kokybės garantijos terminas. Pasibaigus šiam terminui Pardavėjo atsakomybę už daiktų trūkumus ir jų šalinimo tvarką reglamentuoja tik Pardavėjo suteikiama gamintojo garantija, jeigu pirkėjas neįrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako Pardavėjas.
9.4. Visoms internetinėje svetainėje (parduotuvėje) "www.rankdarbiukisene.lt" parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo garantija (toliau - Garantija), kurios sąlygas ir terminus rasite prekių
aprašymuose, garantiniuose talonuose ir garantijos sąlygose (žr. 9.8 punktą). Garantijos terminas yra nurodomas kiekvienos internetinės svetainės (parduotuvės )„www.rankdarbiukisene.lt“ prekių elektroniniame kataloge esančios prekės aprašyme. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų Garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
9.5. Prekių defektai yra šalinami pagal Garantijos sąlygas ir terminus, kurie nurodomi sąskaitose,garantiniuose talonuose ir (ar) garantijos sąlygose (žr. 9.8 punktą).
9.6. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.
9.7. Tuo atveju, jei įsigytai prekei garantinės priežiūros paslaugas atlieka gamintojo autorizuotas
centras, Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
9.8. Prekėms suteikiamos ribotos gamintojo garantijos taikymo sąlygas ir ypatumus rasite čia. Šios sąlygos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

10 straipsnis. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
10.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, su visa gamintojo pridedama dokumentacija, tvarkingai supakuota originalioje nepažeistoje pakuotėje su visomis originaliomis
(ir pakavimo) medžiagomis. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės
plėvelės ir kt.). Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės grąžinimui.
10.3.Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai grąžinama gauta ne ta prekė.

11 straipsnis. Šalių atsakomybė
11.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine svetaine (parduotuve).
11.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.rankdarbiukisene.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie
internetinės svetainės (parduotuvės) naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus,  nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.5. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje (parduotuvėje) yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12 straipsnis. Nepaprastosios aplinkybės
12.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes
supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
12.2. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

13 straipsnis. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje svetainėje (parduotuvėje) "www.rankdarbiukisene.lt".
13.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

14 straipsnis. Apsikeitimas informacija
14.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainės (parduotuvės) „www.rankdarbiukisene.lt“ skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius (patvirtinus) abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.
15.3. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu per 15 (penkiolika) darbo dienų, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais, būdais.

2012 02 21
Visos teisės saugomos.
UAB "BUTERO PREKYBA"